ยินดีต้อนรับสู่โรงแรมโตโยต้าเพรสทีคโฮเทล

แนะนาโรงแรม

ยินดีต้อนรับสู่โรงแรมโตโยต้าเพรสทีคโฮเทล


เมืองโตโยต้า ตงั้ อยู่เกือบใจกลางเมืองในจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
สามารถเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่นได้สะดวก ทัง้ ทางเครื่องบินและรถไฟ
เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่รายล้อมไปด้วยขุนเขา, แม่นา้ และธรรมชาติ
สามารถเพลิดเพลินและชื่นชมธรรมชาติได้ตลอดทัง้ 4 ฤดู
โรงแรมตัง้ อยู่ในจุดศูนย์กลางของเมืองโตโยต้า
ทาให้คุณสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย และมีจุดช็อปปิ ้งมากมายพร้อมให้บริการ
ขอเชิญทุกท่านเข้าพักกับโรงแรมของเรา
เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะต้อนรับคุณ

เลขที่ 28 แยก 4 คิตะมะฉิ โตโยต้าชิ จังหวัดไอจิ
รหัสไปรษณีย์ 471-0027


คาแนะนาเรื่องค่าบริการ


ค่าบริการสาหรับเช็คอินก่อนเวลาและการขยายเวลาเช็คเอาท์

ตามอัตราค่าบริการของโรงแรม การเช็คอินจะเริ่มต้นที่เวลา 15:00 น. และเช็คเอาท์เวลา 11:00 น. หากท่านมีความ
ประสงค์ที่จะเช็คอินก่อนเวลาหรือต้องการขยายเวลาเช็คเอาท์ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าบริการปกติ หาก
ท่านต้องการจะเปลยี่ นแปลงเวลาเข้าพัก กรุณาติดต่อแผนกต้อนรับโดยตรง
บริการนีเ้หมาะสา หรับลูกค้าทเี่ ดินทางมาจากต่างประเทศ แล้วมาถึงก่อนกาหนด หรือกรณีที่เที่ยวบินขากลับล่าช้า หรือ
กรณีที่มีเหตุจาเป็นต้องพักผ่อนที่ห้องเกินเวลาเช็คเอาท์ สามารถติดต่อพนักงานเพื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการได้

เวลาค่าบริการ
ค่าบริการเช็คอินก่อนเวลา13:00~
เช็คอินก่อนเวลา 2 ชั่วโมง
30% ของค่าบริการ
11:00~
เช็คอินก่อนเวลา 4 ชั่วโมง
50% ของค่าบริการ
〜11:00
เช็คเอาท์ภายในเวลาที่กาหนด
100% ของค่าบริการ ( 1 คืน )
ค่าบริการขยายเวลาเข้าพัก11:00~13:00
เช็คเอาท์ล่าช้า 2 ชั่วโมง
30% ของค่าบริการ
13:00~15:00
เช็คเอาท์ล่าช้า 4 ชั่วโมง
50% ของค่าบริการ
15:00〜
เวลาเช็คอิน
100% ของค่าบริการ ( 1 คืน )

การบริการอาหาร

โรงแรมมีบริการอาหารเช้าและอาหารเย็น
อาหารเช้าเริ่มให้บริการตัง้ แต่เวลา 6:30 น. ถึง 8:30 น. ที่ชัน้ 2 ห้องอาหาร Grapier
ค่าบริการ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 900 เยน ( ค่าบริการ 834 เยน ภาษี 66 เยน ) เด็กอายุมากกว่า 3 ปี 600 เยน ( ค่าบริการ 556
เยน ภาษี 44 เยน )
เด็กอายุไม่ถึง 3 ปี ไม่คิดค่าบริการ
แพ็คเก็จห้องพักที่ไม่รวมคา่ อาหาร หากประสงค์จะใช้บริการห้องอาหารต้องจ่ายค่าอาหารเพิ่มเติม ทัง้ นสี ้ า หรับแพ็คเก็จ
ห้องพักรวมค่าอาหาร ลูกค้าไม่สามารถขอเงินคืนได้ แม้จะไม่ได้ใช้บริการอาหารเช้าของโรงแรม
ห้องอาหารเปิดให้บริการทุกวัน แต่อาจมีวันหยุดในบางช่วงเทศกาล เช่น โกลเด้นวีค, วันหยุดเทศกาลโอบ้ง หรือเทศกาลปี
ใหม่
ทางโรงแรมมีบริการจัดเตรียมอาหารเย็น ตามจานวนลูกค้า และงบประมาณ ลูกค้าท่านที่ประสงค์จะใช้บริการ กรุณา
ติดต่อแผนกต้อนรับล่วงหน้า

ภายในโรงแรมมีร้านอาหารและเครื่องดื่ม เปิดให้บริการ 3 ร้าน
ท่านสามารถติดต่อร้านอาหารได้โดยตรงผ่านทางโทรศัพท์
พิซเซอเรีย ฟาโร อิตาเลี่ยน (พิซซ่าเตาถ่าน) +81-565-42-6468
อิซากายะ ชิน ร้านนงั่ ดื่มบรรยากาศดี (สา หรับการผ่อนคลาย) +81-565-31-6882
Kappo Ryori Yusura อาหารญี่ปุ่น (เหมาะสา หรับการคุยธุรกิจ, จัดงานสา คัญต่างๆ ) +81-565-32-0080

ค่าบริการสาหรับเด็ก

ค่าบริการสา หรับเด็กมีดังต่อไปนี ้

เด็กอายุไม่ถึง 3 ปี สามารถเข้าพกั โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามอัตราส่วน ผู้ใหญ่ 1 ท่าน ต่อ เด็ก 1 ทา่ น
สา หรับเด็กอายุไม่ถึง 3 ปี หากเข้าพกั โดยมีผู้ใหญ่ 1 ท่าน ต่อเด็ก 2 ท่าน จะคิดค่าบริการของเด็ก 1 ท่าน เท่ากับเด็กอายุ
มากกว่า 3 ปี
ค่าบริการสา หรับเด็กอายุมากกว่า 3 ปี จนถึงวัยประถมศึกษา หากเข้าพักโดยมีผู้ใหญ่ 1 ท่าน ต่อเด็ก 1 ท่าน 3,000 เยน

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน และเด็กอายุ 0- 2 ปี 1 ท่าน สามารถใช้บริการห้องพักได้ทุกชนิด
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน และเด็กอายุ 0- 2 ปี 2 ท่านขึน้ ไป สามารถใช้บริการห้องพักแบบ Double Room หรือ Twin Room เทา่ นนั้

สา หรับเด็กชัน้ มัธยมศึกษาเป็นต้นไป จะคิดอัตราค่าบริการเท่ากับผู้ใหญ่ 1 ทา่ น
สา หรับเด็กที่ต่ากว่าระดับประถมศึกษา หากไม่นอนร่วมกับผู้ปกครอง จะคิดค่าบริการเท่ากับอัตราผู้ใหญ่ 1 ทา่ น
ในกรณีที่ท่านมีเด็กมาพักด้วย หากท่านต้องออกไปนอกห้อง ขอความร่วมมือในการดูแลเด็กตลอดเวลา
หากมีเด็กอยู่ในห้องเพียงลา พัง และเกิดอุบัติเหตุขึน้ ทางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆ ทงั้ สิน้

การชาระเงิน

การชำระเงิน

โรงแรมสามารถรับชาระค่าบริการได้ทัง้ เงินสดและบัตรเครดิต หากชาระเป็นบัตรเครดิต กรุณาตรวจสอบรายชื่อบริษัทผู้
ออกบัตรเครดิตที่โรงแรมรับชาระ ตามสัญลักษณ์ด้างล่าง อาจเกิดเหตุขัดข้องทาให้ไม่สามารถชาระด้วยบัตรเครดิตได้ เช่น
บัตรชารุด หรือ หักงอ กรุณาเตรียมเงินสดหรือบัตรเครดิตที่มีสภาพดีใบอื่นมาด้วย
สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ ท่านสามารถชำระเงินได้ด้วยเงินสดในสกุลเงินของท่าน
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2015 เป็นต้นไป โรงแรมได้ยกเลิกบริการรับชำระเงินด้วย Traveler’s checkHotel Accommodations 【detail】

 • pillows
 • amenity
 • paper
 • Wifi
 • #
 • meals
 • meetingroom
 • laundry
 • #
 • TV
 • parking