แผนที่และการเดินทาง

เดินทางด้วยเครื่องบิน

จากสนามบินนานาชาตชิ บู ุ เซน็ แทรร์, นาโกย่า ( Chubu Centrair International Airport ) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 70 นาที

เดินทางด้วยเครื่องบิน
จากสนามบินนานาชาตชิ บู ุ เซน็ แทรร์, นาโกย่า ( Chubu Centrair International Airport ) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 70
นาที
สามารถเดินทางสู่เมืองโตโยต้าได้ด้วย Hi-speed bus จากสนามบิน เมื่อถึงฝั่งผู้โดยสารขาเข้า แล้ว ให้เดินออกไปยัง
Access Plaza เมื่อเข้าสู่ Access Plaza แล้วให้เดินไปทางขวา จะมีลิฟต์และบันไดเลือน ให้ลงลิฟต์หรือบันไดเลอื่ นมาชัน้
ล่าง
(สาหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศและเที่ยวบินในประเทศของสนามบินจะใช้เทอร์มินอลเดียวกัน)
เมื่อมาถึงชัน้ ล่างแล้ว จะเจอบริเวณที่ขายตวั๋ สา หรับรถบัส ให้ซือ้ ตวั๋ รถบัสที่จะมาเมืองโตโยต้า 「豊田市」
(จุดลงและขึน้ รถบัสจะเป็นที่เดียวกันคือ โรงแรม Metetsu Toyota Hotel จากโรงแรมโตโยต้าเพรสทีคโฮเทล ไปยังจุดขึ้น-
ลงรถบัสใช้เวลา เพียง 5 นาที)
ค่าโดยสารทัง้ หมด 1,900 เยน
ในกรณีที่จะใช้บริการรถบัสจากโรงแรมสู่สนามบินนานาชาติชูบุ เซนแทรร์ ท่านสามารถซือ้ ตวั๋ รถได้ที่รีเซพ็ ชนั่ ของโรงแรม
ในการเดินทางไปสนามบินนัน้ ทางเราขอแนะนาให้ท่านใช้บริการรถบัสความเร็วสูง ซงึ่ เป็นเที่ยวตรง ไม่ต้องต่อรถ เพื่อ
ความสะดวกสบายในการเดินทาง ทัง้ นรี ้ ถบัสความเร็วสูง อาจล่าช้าหรืองดให้บริการ ในกรณีที่มีการก่อสร้างถนนในบาง
พนื ้ ที่หรือสภาพการจราจรที่ไม่เออื ้ อานวย ดังนัน้ กรุณาเผื่อเวลาสา หรับการโหลดสัมภาระของท่านที่สนามบินก่อนการ
เดินทาง


เดินทางโดยรถไฟ

สามารถเดินทางด้วยรถไฟ JR สายนาโกย่า

เดินทางด้วยรถไฟใต้ดินเทศบาลนาโกย่าและรถไฟเอกชน Meitetsu (เปลยี่ นสถานี 1 ครั้ง)
ขนึ้ รถไฟใต้ดินเทศบาลนาโกย่า (Higashi Yama Line สายสีเหลือง) จากสถานนี าโกย่า [Nagoya Station] ฝั่งที่จะไป
สถานี Fugikaoka
↓ (ขึน้ จากสถาน『ี Nagoya』ไป 1 สถานี ลงที่สถาน『ี Fushimi』เพื่อเปลยี่ นสาย)
เมื่อถึงสถานี Fushimi แล้ว เปลยี่ นเป็นรถไฟ Meitetsu (Tsurumai Line สายสีฟ้ า) ขึน้ ฝั่งที่จะไป โตโยต้าชิ
( ระหว่างทาง เมื่อผ่านสถานี Aka ike 『赤池』 แล้ว รถไฟจะเปลยี่ นขึน้ มาวิ่งบนรางบนดินแทน และรถไฟจะเปลยี่ นการ
ให้บริการจากรถไฟใต้ดินเทศบาลนาโกย่า มาเป็นรถไฟเอกชน Meitetsu)

โดยสารจนถึงสถานี Toyotashi『豊田市』( สถานีปลายทาง )
เมื่อถึงสถานี Toyotashi『豊田市』ออกจากช่องตรวจตวั๋ (มีเพียงจุดเดียว)ของสถานี จากนัน้ เดินไปทางฝั่งซ้าย ( ทิศ
ตะวันออกของสถานี ฝั่งสา นักงาน Rotary ) จากนัน้ เดินเท้าประมาณ 5 นาที ระหว่างทางจะพบกับสแี่ ยก 2 จดุ แยก
โรงแรมจะอยู่ทางขวามือオンライン予約

■ご宿泊日
から
■ご宿泊日数
■ご宿泊人数
/室

■部屋数

■検索方法
宿泊プラン別
部屋タイプ別
価格順に検索

予約確認・変更・キャンセル